Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"

Делатност и послови Дирекције обављају се организовано по секторима и одељењима:
-Сектор за урбанизам,
-Сектор за изградњу,
-Сектор за финансије
-Сектор за опште и правне послове.

У сектору за урбанизам организују се:
-Одељење за урбанистичко планирање,
-Одељење за инфраструктуру,
-Одељење за израду услова,
-Одељење за геодезију.

У сектору за изградњу организују се:
-Одељење за инвестиције,
-Одељење за надзор,
-Одељење за грађевинско земљиште.

Опис послова:
-просторно планирање,
-пројектовање градђевинских и других објеката,
-инжењеринг,
-остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
-секретарске и преводилачке активности и копирање, фотокопирање и остале активности

У Оквиру делатности дирекција обавља следеће послове:

1. Стручне послове урбанистичког планирања и пројектовања и то:
-прати и проучава појаве и промене у простору и насељу и обезбеђује обављање
претходних радова за потребе припреме израде урбанистичке документације,
-припрема, израђује и прати спроводђење просторних и урбанистичких планова и пројеката,
-израђује урбанистичко-техничке услове за урбанистичке дозволе и утврђује испуњеност
издатих услова у техничкој документацији ради издавања урбанистичке сагласности.
-припрема програме израде урбанистичке документције и учествује у припреми других
програма планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора,
-прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од значаја за насеља и уређене
простора и води информациону основу о простору и његовом уређењу на целој територији
Општине.

2. Припрема предлоге средњорочних и годишњих програма уредђивања градђевинског
земљишта:

-врши све техничке, правне, фиансијске, административне и друге стручне послове за
финансирање програма и прати њихову реализацију у складу са оствареним приходима,
-врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са
развојним програмима комуналне инфраструктуре у складу са одлукама Скупштине
Општине.

3. Уређује грађевинско земљиште и врши послове организације финансирања и изградње
објеката комуналне инфраструктуре:

-спроводи поступак прибављања грађевинског земљишта (решавање имовинско-правних
односа, расељавање),
-прибавља и израђује геолошке, геомеханике, геодетске и друге подлоге,
-организује извођење асанационих и других радова  рашчишћавање земљишта од постојећих
објеката и уређења,
- организује изградњу комуналних објеката и уређаја и врши послове стручног надзора.

4.Израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског
земљишта за локације које се уступају.


5.Израђује све потребне предлоге и елаборате за уступање земљишта, утврђује елементе
за формирање почетне цене земљишта које се уступа, припрема предлоге за расписивање огласа.

6.Закључује Уговоре са инвеститорима о регулисању медђсобних права и обавеза у вези
са уређивање грађевинског земљишта и изградњу објаката.

7.Стара се о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта.

8.Води информациону основу о градском грађевинском земљишту и свим изграђеним
објектима на том земљишту.

9.Анализира и предлаже елементе за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта.

10.Врши послове организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом
објеката који се финансирају средствима Општине и Месних заједница.

11.Израђује техничку документацију за објекте за потребе Општине и Месних заједница.

12.За потребе уређивања грађевинског земљишта покреће иницијативу за прибављање или
отуђење непокретности према годишњем програму.

13.Спроводи одлуке које се односе на делатности и развој јавних комуналних предузећа.

14.Врши послове организације изградње и реконструкције, одржавања, заштите, разовоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама на подручју Општине.

Обављање појединих стручних послова Дирекција може да уступи другом предузећу,
односно организацији која испуњава услове прописане Законом.

Tel.016/245-819

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 157 гостију и нема пријављених чланова