Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за инспекцијске послове

Грађевинска и саобраћајна инспекција обавља следеће послове:

 • контролу над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи
 • контролу примене прописа, техничких норматива и стандарда о изградњи објеката;
 • преглед пројектне документације и проверу да ли се објекат гради према одобрењу за градњу и главнм пројекту;
 • откривање, евидентирање и контролу бесправно започетих објеката;
 • вођење управног поступка и доношење одговарајућих решења;
 • надзор над коришћењем објеката и налаже издавање употребне дозволе;
 • предузимање мера у случају опасности и безбедности коришћења објеката;
 • контролу да ли извођачи радова на градилишту воде грађевински дневник и књигу инспекције;
 • подношење пријаве за учињено кривично дело, привредни преступ и прекршај када утврди повреду прописа код изградње објекта и преузима друге Законом прописане мере;
 • послове на озакоњењу грађевинских објеката;
 • инспекцијски надзор над стањем општинских и некатегорисаних путева и улица и спроводи мере заштите;
 • инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева и улица;
 • контролу техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију и одржавање путева, њихових делова и путних објеката;
 • надзор над применом закона и других прописа који се односе на одржавање, заштиту општинских и некатегорисаних путева као и улице у насељима на територији града Лесковца;
 • инспекцијски надзор над правилним одржавањем општинских и некатегорисаних путева по техничким и другим прописима којима се осигурава способност пута за безбедан и неометан саобраћај;
 • инспекцијски надзор у погледу примене техничких прописа и норматива приликом извођења радова при изградњи, реконструкцији, раскопавању и одржавању путева и улица;
 • наређује отклањање недостатака на општинских и некатегорисаним путевима којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
 • изрицање мере забране употребе пута ако се не испуњавају законом прописане мере;
 • наређује рушење или уклањање цевовода, инсталација, депонија, отпада, засада дрвећа, натписа, ограда постављених у заштитном појасу пута супротно законским мерама;
 • подношење прекршајне пријаве, када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и преузима друге Законом прописане мере;
 • контролу градског и приградског превоза путника;
 • контролу ванлинијског превоза ствари и путника;
 • контролу превоза за сопствене потребе;
 • контролу ауто-такси превоза;
 • доношење решења о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза;
 • забрањује превоз и употребу саобраћајних средстава ако се исти обавља супротно прописима;
 • искључује возило, одузима саобраћајну дозволу и регистарске таблице уколико се јавни превоз, односно превоз за сопствене потребе, обавља противно одредбама закона;
 • подношење захтева за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и преузима друге Законом прописане мере.

           

Комунална инспекција обавља следеће послове:

 • контролу одржавања чистоће на јавним површинама, уређење и заштиту истих од депоновања комуналног смећа и другог отпада, смештаја грађевинског и огревног материјала, робе, амбалаже и других ствари, бацања отпадака, изливања отпадних вода, прања и сервисирања возила, остављања нерегистрованих или хаварисаних возила, спаљивања смећа, тестерисања или цепања дрва, разбијања угља или другог материјала, уклањање снега и ледених наслага;
 • контролу уређења, одржавања, заштите и коришћења површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и спољних делова зграда постављањем фирми, билборда, рекламних ознака, видео бима и сл, жардињера и других посуда са биљном декорацијом, клупа, заштитних и усмеравајућих ограда, стубића и других врста запрека за возила, објеката за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, јавних часовника, поштанских сандучића и телефонских говорница, паркинга држача за бицикле, слободностојећих и зидних витрина, уличних и других отвора, терена и опреме за игру, спорт и рекреацију, јавних тоалета, јавних чесми и фонтана, корпи за отпатке, ђубријера и контејнера, уређење и одржавање ограда и површина око зграда, уређење и одржавање спољних делова зграда и излога пословних просторија, постављање клима уређаја, тенди, грађевинских скела, наменских монтажних објеката, мањих монтажних објеката - киосака, летњих башти, расхладних уређаја, покретних тезги и апарата, утовар или истовар огрева, раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;
 • контролу уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и заштиту истих од заустављања и паркирања и вожње било којом врстом возила, ненаменског коришћења травњака, раскопавања, оштећења дрвећа и других засада, стаза, клупа, корпи за отпатке и других елемената уређења и опремања јавних зелених површина;
 • одржавање пијаце и контролу поштовања пијачног реда, заштиту пијачног простора од продаје робе ван пијачног простора;
 • контролу услова за држања домаћих животиња, начин поступања са напуштеним псима и мачкама и уклањање њихових лешева са јавних површина, продају домаћих животиња изван регистроване сточне пијаце или откупног места;
 • контролу услова и начина за несметано коришћење јавне водоводне и канализационе мреже и заштиту истих од неовлашћеног коришћења и оштећивања;
 • контролу поштовања прописаног радног времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера и радног времена у одређеним делатностима и на одређеним пословима;
 • контролу услова и начина коришћења гробаља и сахрањивањa и заштиту гробаља од неовлашћеног коришћења;
 • контролу услова и начина снабдевања топлотном енергијом и заштиту од неовлашћеног коришћења;
 • контролу вршења обавезних и необавезних димничарских услуга;
 • контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама;
 • контролу и начин коришћења јавних паркиралишта и заштиту од ненаменског коришћења истих;
 • налаже решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;
 • налаже решењем уклањање ствари, предмета и возила са површина јавне намене ако су остављени супротно прописима;
 • забрањује решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену и уништавање зелених површина, ограда, клупа и других комуналних објеката;
 • издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично дело;
 • инспекцијски надзор и предузима мере по питању оглашавања на јавним површинама;
 • послове инспекцијског надзора и предузимања мера у складу са овлашћењима утврђеним Законом о становању и одржавању зграде;
 • обавља поверене послове у складу са Законом о трговини (''Сл. гласник РС'', бр.53 /2010  и 10/2013) и другим законима и прописима донетим на основу истих;
 • предузима друге мере утврђене законом и подзаконским актима и
 • предузима мере прописане законима и подзаконским прописима у складу са утврђеним овлашћењима.

           

Инспекција за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • врши контролу мера за заштиту од буке од извора који се стављају у промет;
 • врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења из стационарних постројења;
 • врши контролу и налаже мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења;
 • врши инспекцијски надзор над активностима сакупљања, транспорта, складиштења и третмана неопасног отпада;
 • налаже израду студија о процени утицаја на животну средину за пројекте прописане уредбом Владе РС, за које одобрење издаје Град;
 • води управни поступак и доноси решења;
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из Закона и предузима друге законом прописане мере и
 • врши контролу испуњености прописаних услова за почетак обављања делатности, привредних друштава и предузетника у погледу заштите животне средине.

           

Послови извршења извршних решења надлежних инспекција су:

 • решења о рушењу или уклањању објеката, односно његовог дела, уклањања предмета и ствари са јавних површина;
 • преглед објеката ради утврђивања начина извршења;
 • процена радне снаге и механизације за спровођење извршења;
 • израда програма извршења и утврђивање динамике извршења;
 • сачињавање записника о извршеном рушењу или уклањању објекта односно његовог дела, уклањању предмета и ствари и вођење евиденције о томе;
 • утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и др.);
 • сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења и обезбеђивање присуства припадника МУП ради омогућавања спровођења решења о рушењу или уклањања објекта односно његовог дела, или уклањања предмета и ствари;
 • подношење захтева Градском правобранилаштву за судско извршење новчаних потраживања код принудног извршења решења од извршеника и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

 

Тел.016/213-197, 212-704 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 199 гостију и нема пријављених чланова