Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Градска управа

Одлуком о Градској управи града Лесковца уређују се организација и делокруг рада Градске управе града Лесковца (у даљем тексту: Градска управа), начин руковођења Градском управом, јавност рада, као и друга питања од значаја за рад Градске управе.

Градска управа обавља изворне послове Града Лесковца као јединице локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, Статутом и другим прописима.        

Градска управа обавља и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.

Градска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком грађанину обезбеди једнак положај и једнаку правну заштиту у остваривању његових права, обавеза и правних интереса.

Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Градска управа је дужна да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Градска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Рад Градске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и Статутом града.

ПОСЛОВИ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Градска управа:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;ж

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и

7. обавља и друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Градска управа је јединствени орган.

У оквиру Градске управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице.

За вршење сродних, управних, стручних и других послова у Градској управи образују се одељења као основне организационе јединице.

Одељења се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим вршењем се обезбеђује ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују.

Посебне организационе јединице се образују за послове који траже примену посебних метода и знања и са њима повезане извршне послове, као и послове који по својој природи или обиму захтевају већу самосталност.

Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека групе.

За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, реализацијом политике за младе, локалним развојем, могу се унутар основне организационе јединице образовати канцеларије.

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

У Градској управи образују се следеће основне организационе јединице: 

Одељење за финансије

Одељење за општу управу и заједничке послове

Одељење за друштвене делатности и локални развој

Одељење за урбанизам

Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

Одељење за имовинско - правне послове и имовину

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за привреду и пољопривреду

Одељење за заштиту животне средине

Одељење за јавне набавке

Одељење за послове Скупштине града и Градског већа

Одељење за пружање услуга грађанима -Градски услужни центар

Одељење комуналне полиције

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 197 гостију и нема пријављених чланова