Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Насловна

Добродошли на сајт Услужног центра Града Лесковца

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА

Овом Одлуком уређује се организација, делокруг и начин рада градске управе, начин руковођења, услови и начин постављења и разрешења начелника и заменика начелника градских управа, број помоћника градоначелника и области за које ће бити надлежан и друга питања од  значаја за рад градске управе града Лесковца.

За вршење послова градске управе у оквиру права и дужности града Лесковца утврђених Уставом, Законом и Статутом града Лесковца, образују се градске управе за поједине области.

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКИХ УПРАВА

Градске управе, у областима у којима су образоване:

 • припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће,
 • извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
 • решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града,
 • обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града,
 • извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду,
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће,
 • достављају извештај о свом раду на извршавању послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње,
 • обављају и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Градске управе у обављању управног надзора могу:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
 • изрећи мандатну казну,
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 • издати привремено наређење, односно забрану,
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • предузети и друге мере за које су овлашћене законом, прописима или општим актима. Овлашћења и органозација за обављање послова, ближе се уређују овом Одлуком.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА

Рад градских управа организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права и интереса грађана.
Градске управе дужне су да сваком грађанину обезбеде једнаку правну заштиту у остваривању његових права, обавеза и интереса.

У поступку пред градским управама, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Акта у управном поступку и поступку инспекцијског надзора доноси начелник градске управе односно овлашћено лице.

 

Градске управе

 

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове

Градска управа за инспекцијске послове

Градска управа за финансије

Градска управа за имовинско правне послове

Градска управа за привреду и пољопривреду

Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за опште послове

Градска управа за заштиту животне средине

Градска управа за послове градске Скупштине и Градског већа

Градска управа за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар

Градско јавно правобранилаштво

Служба за послове друштвене бриге о деци

Градска управа за јавне набавке

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Радно време

Шалтери Услужног центра:

Понедељак - Петак: 07:00 до 17:00
Субота: 09:00 до 14:00

Књига утисака

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 46 гостију и нема пријављених чланова